Gedragscode voor vrijwilligers

Richtlijnen omtrent veiligheid in het Respijthuis Lelystad

Hierbij zijn er drie partijen die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben.

  1. De vrijwilligers: zij dienen een verklaring te tekenen omtrent de omgang met de cliënten (gedragscode)
  2. De cliënten tekenen ook een verklaring omtrent gedrag en dragen zelf verantwoordelijk voor het medicatiebeleid
  3. De medewerkers en het bestuur van het Respijthuis: De organisatie draagt zorg voor veiligheidssystemen (brandpreventie, een veilige plek en veilig voedsel e.d.). Tevens wordt een protocol ontwikkelt voor het melden en registreren van  incidenten en bijna incidenten.

De Gedragscode

Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. Op In veilige handen kunt u alles lezen over gedragsregels en de gedragscode. U kunt daar ook een modelgedragscode downloaden.

Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en de gasten van de stichting Respijthuis Lelystad zijn niet eenduidig. De ene gast wil een aai over de bol en weer een andere gast vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle gasten en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen  medewerkers en onze gasten, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor de gasten én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de gasten zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de gasten te bejegenen op een wijze die de gasten in hun waardigheid aantasten.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de gasten dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de gasten. Alle seksuele handelingen tussen begeleider en de gasten zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de gasten niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens het verblijf in het Respijthuis zeer terughoudend en met respect omgaan met de gasten in de ruimtes waarin zij zich bevinden.

7. De begeleider heeft de plicht de gasten naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de gasten is betrokken, wordt nageleefd.

 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (hulpverlener-cliënt e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met cliënten door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met gasten waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode dient door alle vrijwilligers ondertekend te worden

De vertrouwenspersoon Christiaan Funk is bereikbaar via onderstaand contactformulier

    Ik geeft toestemming voor het opslaan en het gebruik van mijn email adres.